2009

“ГАН ХИЙЦ” ХК-ийн дор хүнсний хусандай мөөгний үйлдвэрийг байгуулж дотоодын зах зээлд нийүүлж байна.

© 2022 gankhiits.mn