1998

Монголын зах зээлд төрөл бүрийн шуудай үйлдвэрлэн нийлүүлэх зорилготой “Ган Ён Пластик” ХХК-ийг байгуулсан.

© 2020 gankhiits.mn