Төлөөлөн удирдах зөвлөл

Ган хийц ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь 9 гишүүнтэй, үүнээс 6 гишүүн энгийн гишүүд, 3 гишүүн нь хараат бус гишүүнээр

2021 оны 04 дүгээр сарын 24-ны өдрийн хурлаар  томилогдон ажиллаж байна.

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх хороод:

 1. Аудитын хороо
 2. Цалин урамшууллын хороо
 3. Нэр дэвшүүлэх хороо

Аудитын хорооны гишүүд :

 • Хорооны дарга Ц.Жанлав
 • Гишүүн Э.Долгорсүрэн
 • Гишүүн Б.Гантулга

Цалин урамшууллын хорооны гишүүд:

 • Хорооны дарга Б.Гантулга
 • Гишүүн П.Төвсанаа
 • Гишүүн Д.Энхбаатар

Нэр дэвшүүлэх хорооны гишүүд:

 • Хорооны дарга Д.Энхбаатар
 • Гишүүн Б.Эрдэнэбаяр
 • Гишүүн Ц.Жанлав

© 2023 gankhiits.mn