Компанийн засаглал

1992 оны 12 дугаар сарын 14-ны өдрийн тогтоолоор Үйлдвэрлэл худалдааны Ган хийц төрийн өмч давамгайлсан хувьцаат компани болгон өөрчлөн зохион байгуулсан бөгөөд 242464 ширхэг хувьцаа гаргаж, төрийн өмчид 51%  буюу 123657 ширхэг хувьцаа үлдэж, үлдсэн хувьцааг зах зээлд арилжаалж байсан. 2020 оны байдлаар нийт 121 хувьцаа эзэмшигчтэй, 27 брокерийн компаниудтай хамтран ажиллаж байна.

Ган хийц ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь 9 гишүүнтэй, үүнээс 6 гишүүн энгийн гишүүд, 3 гишүүн нь хараат бус гишүүнээр 2019 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдрийн 01 тогтоолоор томилогдон ажиллаж байна.

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх хороод:

 • Аудитын хороо
 • Цалин урамшууллын хороо
 • Нэр дэвшүүлэх хороо

Аудитын хорооны гишүүд :

 • Хорооны дарга Ц.Жанлав
 • Гишүүн Э.Долгорсүрэн
 • Гишүүн Д.Сайнбаяр

Цалин урамшууллын хорооны гишүүд:

 • Хорооны дарга Д.Сайнбаяр
 • Гишүүн Ц.Хангай
 • Гишүүн Д.Энхбаатар

Нэр дэвшүүлэх хорооны гишүүд:

 • Хорооны дарга Д.Энхбаатар
 • Гишүүн Б.Эрдэнэбаяр
 • Гишүүн Ц.Жанлав

© 2021 gankhiits.mn